کاتالوگ
رزومه
استاندارد‌ها

BS EN 13892-1: روش تست برای مصالح کفپوش صنعتی: نمونه برداری، آماده سازی و عمل آوری نمونه های آزمایشی کفپوش (دانلود)

BS EN 13892-2: روش تست برای مصالح کفپوش صنعتی: اندازه گیری مقاومت خمشی و فشاری کفپوش (دانلود)

BS EN 13892-3: روش تست برای مصالح کفپوش صنعتی: اندازه گیری مقاومت سایشی – روش Bohme (دانلود)

BS EN 13892-4: روش تست برای مصالح کفپوش صنعتی: اندازه گیری مقاومت سایشی – روش BCA (دانلود)

BS EN 13892-5: روش تست برای مصالح کفپوش صنعتی: اندازه گیری مقاومت سایشی در برابر چرخ گردان همراه با پوشش (دانلود)

BS EN 13892-6: روش تست برای مصالح کفپوش سیمانی: اندازه گیری سختی سطحی (دانلود)

BS EN 13892-7: روش تست برای مصالح کفپوش صنعتی: اندازه گیری مقاومت سایشی در برابر چرخ گردان مصالح کف سازی همراه با پوشش کف (دانلود)

BS EN 13892-7: روش تست برای مصالح کفپوش سیمانی: اندازه گیری مقاومت چسبندگی (دانلود)

تاییدیه‌ها

Tab Content goes here